Conference Registration

Đăng ký tham gia Hội nghị

  • Home
  • Conference Registration
  • Delegate fees: USD 160 plus 7% VAT
    Phí tham dự: 160 USD + VAT 7%.
image
image

Kindly mention your name, company name, and job title in English.

+84

I am from the following industry:

Tôi đến từ ngành nghề sau đây:

Decision makers, CXOs, Senior level managers, MDs, CEO’s representing warehouse, supply chain, logistics, operations, procurement and plant/factory from following sectors must attend:

Ban lãnh đạo, CXOs, Quản lý cấp cao, Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc đại diện cho kho hàng, chuỗi cung ứng, vận tải, hoạt động, mua sắm và nhà máy/tiểu đơn vị từ các lĩnh vực sau đây cần phải tham dự:

Please mark attendance days:*
 
 
image
image